brittanyfreeman (2020-2021)

Views: 16 User Since: 08/18/22

Application Information

F - Fee Waiver A - Attending W - Withdrawn D - Deferred
Spinner
Please Wait...
# Law School Status Type $$$ Sent Received Complete Interview Date Decision Updated
There are no applications on file for this user.

Applicant Information

 • LSAT: 173
 • LSAT 2: -
 • LSAT 3: -
 • GRE : -
 • LSAC GPA: 3.75
 • Degree GPA: -
 • School Type: -
 • Major: -

Demographic Information

 • City: -
 • State: -
 • Race: -
 • Gender: -
 • Non-Traditional Applicant: Yes
 • Years out of Undergrad: -

Extra Curricular Information
H Hoài Anh n trình din, gii trìnhChiu 15/8, PGS.TS. T Quang ông, Th trng B Vn hóa, Th thao và Du lch (VHTTDL) xác nhn vi Tin Phong, Hc vin Âm nhc Quc gia Vit Nam cha báo cáo v vic H Hoài Anh gii trình, do ngi c mi n làm vic cha n trình din.


Lãnh o B VHTTDL cho hay, sau khi gii trình vi các c quan ni ngh s công tác, hai ngh s Hng ng và H Hoài Anh s làm vic vi S Vn hóa và Th thao Hà Ni-c quan có thm quyn x lý v vic.


Ngay khi s vic lùm xùm xy ra ti Tây Ban Nha, lãnh o Hc vin ã tm dng công tác ca H Hoài Anh. Nhc s ang là ging viên c hu ca Khoa Nhc c truyn thng, Hc vin Âm nhc Quc gia Vit Nam. Hng ng và H Hoài Anh v nc sau hn mt tháng “mc kt” Tây Ban Nha, tip tc phi hp vi c quan chc nng Tây Ban Nha iu tra làm rõ v vic.

Additional info & updates

-

Visitor Comments

You must be logged in to comment.
Not a registered user? Sign up now .
No Visitor Comments.