lenfly (2020-2021)

Views: 103 User Since: 08/15/22

Application Information

F - Fee Waiver A - Attending W - Withdrawn D - Deferred
Spinner
Please Wait...
# Law School Status Type $$$ Sent Received Complete Interview Date Decision Updated
There are no applications on file for this user.

Applicant Information

 • LSAT: 130
 • LSAT 2: -
 • LSAT 3: -
 • GRE : -
 • LSAC GPA: 3.0
 • Degree GPA: -
 • School Type: -
 • Major: -

Demographic Information

 • City: -
 • State: -
 • Race: -
 • Gender: -
 • Non-Traditional Applicant: Yes
 • Years out of Undergrad: -

Extra Curricular Information

Dùng tin trúng x s min Bc hoàn thin lut dùng cn sa


  


i vi mt s ngi, trúng x s có ngha là rút lui khi s nghip hot ng cn sa sut i. Nhng vi mt ngi àn ông mô t vic hình s hóa cn sa là "s bt công xã hi ln nht" trong i anh ta, vic trúng s có ngha là mt c hi làm hp pháp hóa cn sa.
  Xem trc tip XSMB vào trc tip 18h15p nhanh nht ti ây KQXSMB


****************************       Bo v công bng xã hi
Ci cách lut v cn sa nh vào vic trúng sBob Erb ã bo v các vn công bng xã hi, bao gm ci cách lut cn sa, trong nhiu thp k nh vào ln trúng s trc tip XSMB này. Ông ã tn mt nhìn thy tác hi và s lãng phí do vic cm cn sa gây ra, và ã bt u thc hin thay i. c bit, ông ã c gng to ra s thay i t bên trong: nm 2001, ông ng c vi t cách là ng c viên ca ng cn sa trong cuc bu c tnh BC và nm sau ông ra tranh c th trng. C hai ln thông ip ca anh u rõ ràng: Tôi s tn dng ln trúng x s trc tip này, ã n lúc thay i cn sa.Nhìn v tng lai, Bob ã cam kt mt triu ô la tin x s trc tip này tài tr cho các chin dch quc gia nhm chm dt vic cm hình s cn sa và ban hành các quy nh tích cc v s dng, sn xut và an toàn cho ngi tiêu dùng. Mc tiêu ca ông là nhìn thy mt ng ng h ci cách c bu trong cuc bu c liên bang Canada tip theo.
Cp nht ngay x s 3 min min phí cc chun ti ây X s min bc


****************************    


 


Phong trào ci cách cn saCho n nay, nhng óng góp ca Bob Erb t vic trúng x s 3 min cho phong trào ci cách cn sa có th c cm nhn trên toàn quc. Vào tháng Hai, ông ã có mt hi ngh ti quê nhà ca mình sân thng, BC. Hi ngh ã quy t các nhà hot ng và chuyên gia chính sách t khp Canada tho lun v chin lc cho tng lai.
Mt chin lc bo v cn sa s c t chcKt qu ca hi ngh, Bob ã cam kt mt triu ô la XS trc tip hp pháp hóa cn sa Canada và cam kt h tr cho các t chc ci cách khác nhau bao gm Sensible BC, Liên minh Ph n ca Canada, NORML Canada, Ngn chn Bo lc BC và 420 cuc biu tình.Th by này, hàng chc ngàn ngi Canada s tp trung t b bin này sang b bin khác ng h ci cách lut cn sa. Hy vng, các cá nhân s cm thy mt phn ca mt cái gì ó ln hn chính h hoc cuc biu tình a phng mà h tham d.S hào phóng ca Bob Erb ã bt u mt chin dch quc gia nhm bu ra mt chính ph mi sn sàng thc hin cách tip cn hin i i vi quy nh cn sa. Nhng ngi ng h t tin ci cách lut cn sa s là mt vn trong cuc bu c liên bang tip theo. 420 cuc biu tình nm nay s là mt li kêu gi c tri và khi u ca mt phong trào nhân danh Bob Erb.Th vn may vi XS trc tip, bit âu bn s là ngi may mn tip theo giành c gii thng kt qu x s min Bc hôm nay tr giá ln.    
 Thng kê kt qu x s min Bc hôm nay chính xác nht ti ây XSTD


****************************
Additional info & updates

-

Visitor Comments

You must be logged in to comment.
Not a registered user? Sign up now .
No Visitor Comments.